Artikel 1. Toepassing

 1. Partijen zijn gebonden door de algemene voorwaarden op de door hen ondertekende bestelbon, offerte of factuur, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding en met uitsluiting van de voorwaarden van de medecontractant (hierna genoemd de klant).
 2. Elke bestelling impliceert een aanvaarding door de klant van onze algemene voorwaarden.

Artikel 2. Studie, offertes en overeenkomsten

 1. Onze aanbiedingen tot overeenkomst of offertes zijn slechts bindend mits zij door de zaakvoerder of zijn afgevaardigde werden ondertekend en blijven 1 maand geldig.
 2. Alle studies, offertes, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen blijven eigendom van Eco Heating bvba en worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Deze rechten gaan niet over op de klant bij overhandiging van de stukken. Misbruik geeft Eco Heating recht op een schadevergoeding van minimaal 15% van de aannemingssom. Op het eerste verzoek moeten de bovenvermelde stukken worden teruggegeven.
 3. Afmetingen van radiatoren kunnen pas genomen worden als het gebouw wind- en waterdicht is.

Artikel 3. Prijs

 1. De prijs is deze zoals in de overeenkomst of aanvaarde offerte bepaald
 2. Indien het toepasselijke B.T.W.-tarief wordt gewijzigd voor de facturatie van het saldo van de prijs, wordt de prijs van de nog te factureren werken overeenkomstig aangepast, zelfs wanneer de prijs inclusief B.T.W. en vast werd bepaald.

Artikel 4. Betalingen

 1. De prestaties worden gefactureerd zoals afgesproken in de overeenkomst. Indien hierover geen bepaling is opgenomen, worden deze gefactureerd naargelang de vooruitgang van de werken.
 2. Tenzij anders vermeld zijn onze facturen betaalbaar binnen 15 dagen na de factuurdatum op de zetel van Eco Heating bvba.
 3. Al onze facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen 15 dagen na ontvangst bij aangetekend schrijven worden betwist.

Artikel 5. Uitvoering van de werken

 1. De in de overeenkomst opgegeven uitvoeringstermijn kan worden geschorst omwille van omstandigheden buiten de wil van Eco Heating bvba om, zonder dat zulks aanleiding kan geven tot enige schadevergoeding. Eco Heating bvba verbindt zich ertoe de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen.
 2. De goederen reizen altijd op risico van Eco Heating bvba. Bij levering op de werf gaat het risico over op de klant, die er moet voor zorgen dat de goederen bij aankomst onmiddellijk op een veilige manier gestockeerd worden.
 3. De klant verbindt er zich toe de werf toegankelijk te maken opdat een normale uitvoering van de werken mogelijk is. Water, elektriciteit en licht zijn te voorzien door de klant
 4. De niet geïncorporeerde goederen blijven eigendom van de aannemer zolang de factuur m.b.t. deze goederen niet werd betaald
 5. De werken worden uitgevoerd volgend de regels van de kunst. De klant aanvaardt de uitvoeringsregels zoals gespecifieerd in de overeenkomst, in het lastenboek of bij gebrek hieraan in de technische voorschriften van het WTCB

Artikel 6. Oplevering en waarborgen

 1. De aanneming wordt, behoudens andersluidend schriftelijk beding, geacht opgeleverd en aanvaard te zijn indien binnen de 15 dagen na uitvoering van de werken geen bemerkingen via aangetekend schrijven aan Eco Heating bvba worden overgemaakt.
 2. Klachten i.v.m. verborgen gebreken moeten op gedetailleerde wijze en binnen de 15 dagen na ontdekking ervan worden meegedeeld via aangetekend schrijven, op straffe van verval.
 3. Kunnen niet beschouwd worden als gebreken: kleine wijzigingen inzake constructie, maten of kleuren door de fabrikant aangebracht, tenzij uit de bestelbon uitdrukkelijk zou blijken dat deze voor de klant een wezenlijk bestanddeel van de overeenkomst uitmaken, lichte verschillen in de kleur of de afmetingen van het goed voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen, algemeen aanvaard of eigen zijn aan de gebruikte materialen.
 4. De aansprakelijkheid m.b.t. de geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen. Voor eventuele verborgen gebreken wordt, onverminderd andersluidende wettelijke bepaling, een waarborg van 6 maanden verleend vanaf de oplevering. Op reeds uitgevoerde herstellingen wordt geen waarborg gegeven. De waarborg beperkt zich uitsluitend tot het vervangen van elk stuk, waarvan de constructie- en/of montagefout bewezen is, met uitsluiting van alle verdere schadeloosstelling
 5. De waarborg dekt evenwel niet:
  1. het verkeerd gebruiken of behandelen van de producten, materialen en toestellen;
  2. schade veroorzaakt door overmacht;
  3. de toevoeging en het gebruik van bijkomend apparatuur op een wijze die niet conform de technische voorschriften van de leverancier is;
  4. een handeling of opzettelijke fout van om het even welke persoon, waaronder de koper of zijn aangestelde;
  5. een ander gebruik van de producten, materialen en toestellen dan dat redelijk voorzienbaar is, gelet op de eigenschappen ervan, behoudens wanneer de aannemer dit gebruik schriftelijk heeft toegelaten, uiterlijk op het ogenblik van het sluiten van de verkoop;
  6. vorst- of vochtschade

Artikel 7. Sancties bij het niet naleven van contractuele verplichtingen

 1. Indien een bestelling door de klant wordt geannuleerd, zal door de klant, benevens de prijs van de door Eco Heating bvba reeds bestelde materialen en uitgevoerde werken, een bijkomende forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 20% van de overeengekomen prijs van de nog niet geleverde materialen en/of uitgevoerde werken.
 2. In geval van wanbetaling en na voorafgaande ingebrekestelling van de klant, kan Eco Heating bvba de uitvoering van het werk onderbreken tot de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. In geval van dergelijke schorsing van uitvoering bepaalt de aannemer zelf wanneer de werken terug worden hervat, zonder dat de klant enig recht op vergoeding wegens tijdstip van heraanvatting der werken kan laten gelden.
 3. In geval van wanbetaling is van rechtswege en zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling vereist is, een intrest verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrestvoet, verhoogd met 4%.

Artikel 8. Forfaitaire schadevergoeding voor de klant

 1. Behoudens overmacht is Eco Heating bvba, indien zij in gebreke blijft haar contractuele verbintenissen na te komen na daartoe aangetekend in gebreke gesteld te zijn door de klant, aan de klant een schadevergoeding verschuldigd gelijk 4 % van de nog uit te voeren werken, voor zover de klant aantoont werkelijk schade te hebben geleden.

Artikel 9. Bevoegdheid en toepasselijk recht

 1. Onverminderd andersluidende wettelijke bepaling, kan Eco Heating bvba enkel voor de rechtbanken van het arrondissement Gent worden gedagvaard.
 2. Op de overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing.